CSR

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to strategia zarządzania, zgodnie, z którą Grupa Scarlett w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, szczególnie z pracownikami.

Grupa Scarlett inwestuje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy oraz informuje o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Grupy Scarlett oraz  kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zarówno w kontaktach biznesowych, jak i wewnątrz Grupy – w relacjach między pracownikami, Scarlett przykłada dużą wagę do etyki zachowań i postępowań zgodnych z misją i wizją firmy.

Każdy z obecnych oraz nowych pracowników ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Postępowania Grupy Scarlett. Kodeks funkcjonuje w połączeniu z wewnętrznymi politykami i procedurami.

Kodeks opiera się na naszych wartościach korporacyjnych dotyczących zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, a także jest zgodny z normą Responsible Business Alliance (RBA). 

Nasza firma we wszystkich swoich działaniach musi zapewniać pełną zgodność z prawem, zasadami i regulacjami obowiązującymi w lokalizacjach, w których prowadzi działalność. Dostawcy muszą posiadać systemy zarządzania jakością i być w stanie wykazać poziom zgodności swojej działalności z prawem i regulacjami.

Korzystamy z uznawanych na całym świecie norm, aby zwiększyć poziom odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz etyki biznesowej.

W Grupie Scarlett kładziemy nacisk na promowanie wśród interesariuszy, w tym głównie naszych pracowników oraz kontrahentów, wartości etycznych i zachowań nakierowanych na poszanowanie praw człowieka. 

Priorytetem jest dla nas przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, nadgodzin, wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracodawcy. Wynagrodzenia są wypłacane terminowo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

Doceniamy różnorodne, integracyjne środowisko pracy, nie dyskryminujemy ani nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie ani inną cechę chronioną przez prawo. Nie stosujemy żadnego rodzaju pracy przymusowej. Pracownicy mają zapewnioną kontrolę nad swoimi danymi, nie uiszczają żadnych opłat związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia. Stosowanie jakiegokolwiek przymusu fizycznego i/lub psychicznego, w tym mobbingu jest zabronione.  

Nasi klienci