CSR

Kodeks Etyczny

.

KODEKS ETYCZNY
 
 
O firmie
 
Scarlett to grupa firm zależnych o międzynarodowym zasięgu, oferująca szeroki wachlarz usług w zakresie outsourcingu przemysłowego. Jesteśmy liderem w dziedzinie usług czyszczenia technicznego oraz innowacyjnych rozwiązań wspomagających pracę przedsiębiorstw od ponad 30 lat.
Spełniamy oczekiwania klientów, oferując produkty i usługi najwyższej jakości, dostosowane do konkretnych wymagań.
 
Wprowadzenie Kodeksu Etycznego
 
Grupa Scarlett jako fundament działań etycznych wprowadza Kodeks Etyczny, który jest wyznacznikiem określającym zasady postępowania wszystkich pracowników na poszczegó lnych szczeblach w codziennej dzia łalności biznesowej. Kodeks odzwierciedla dążenia firmy do budowania relacji opartych na zaufaniu i uczciwej współpracy z partnerami handlowymi. Jest spisem wartości, które składają się na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, kształtowaną przez pracowników, klientów oraz otoczenie zewnętrzne.
 
Dzięki postępowaniu zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi dbamy o to, aby nasza firma odnosiła sukcesy biznesowe, stale wzmacniała swoją pozycję na rynku, ciesząc się przy tym bardzo dobrą opinią.
 
Przedstawione poniżej zapisy Kodeksu Etycznego określają w sposób zbiorczy najważniejs ze postawy i zachowania w obszarze ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Zobowiązują wszystkich zatrudnionych pracowni ków, niezależnie od pełnionego stanowiska, do przestrzegania zasad i ułatwiają dążenie do reali zacji wspólnych celów. Jest to również ważna informacja dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z naszym przedsiębiorstwem , dla naszych kli entów, obecnych
i przyszłych partnerów biznesowych.
 
 
Celem wprowadzonego Kodeksu Etycznego jest umocnienie zaufania naszych klientów i wszystkich podmiotów współpracujących z nas zą firmą, wzmacnianie wizerunku przedsięb iorstwa odpowiedzialnego, rzetelnego i zaangażowanego oraz przede wszystkim- zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług .
 
Grupa Scarlett wymaga, aby wszyscy zatrudnieni pracownicy firmy przestrzegali poniżej opisanych najważniejszych zasad etycznego postępowania podczas wykonywania czynności zawodowych.
 1. Przestrzeganie prawa- przestrzegamy praw, zasad i przepisów na całym świecie odnoszących się do naszej działalności gospodarczej. Respektujemy prawa człowieka i wymagamy tego samego od firm, z którymi współpracujemy;
 2. Uczciwość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i księgowaniu - utrzymujemy dokładny i wyczerpujący rejestr naszej działalności finansowej i gospodarczej; Wszystkie działania biznesowe real izowane są jawnie. Informacje dotyczące pracy, zdrowia, bezpieczeń stwa, praktyk środowiskowy ch, działań biznesowych, struktury sytuacji finansowej i wyników powinny być ujawniane zgodnie z obowiązującymi uregulow ani ami i stosowanymi praktykami branżowymi;
 3. Jakość - dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym możliwym poziomie i dążymy do ciągłego rozwoju;
 4. Etyka w konkurencji - przewagę nad naszymi konkurentami osiągamy jedynie przez znakomitą jakość pracy i nieustanny rozwój. Nie bierzemy udziału w nielegalnej lub nieetycznej działalności handlowej. Przewagę firmy nad konkurencj ą uzyskujemy dzięki profesjonalizmowi, który wynika z doświadczenia i wiedzy naszych pracowników;
 5. Przeciwdziałanie korupcji - działamy w sposób otwarty i bezpośredni w oparciu o normy uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego. Nasi pracownicy nie mają prawa oferować swoim obecnym czy przyszłym partnerom biznesowym żadnych korzyści majątkowych. Zabronione jest także prowokowanie klientów do oferowania pracownikom łapówek, nielegalnych prowizji czy jakichkolwiek innych niestosownych upominków czy przysług. Firma nie akceptuje żadnych działań noszących znamiona korupcji, mogących doprowadzić do próby przekupstwa. Nasi pracownicy zobowiązują się do przeciwdziałania korupcji w codziennej pracy poprzez:
  1. Informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronne wykonyw anie przez nich obowiązków służbowych
  2. W przypadku zaistnienia zachowań korupcyjnych, pracownicy są zobowiązani do zabezpieczenia ewentualnych dowodów i bez zwłocznego poinformowania o tym fakcie swoich przełożonych
  3. Informacje o ewentualnej próbie nieuczciwej współpracy przekazywane są w sposób poufny, każdy zgłoszony incydent sprawdzany jest osobiście przez pracodawcę lub osobę do tego uprawnioną
  4. Potwierdzone zarzuty korupcyjne wiążą się z wyciągnięciem przez pracodawcę konsekwencji służbowych wobec osoby, która dopuściła się nie legalnych zachowań;
 6. Ochrona własności intelektualnej - kopiowanie, dystrybucja, nieautoryzowane wykorzystanie, wprowadzanie zmian jest zabronione. Konieczne jest zabezpieczenie informacji o kliencie i dostawcy;
 7. Dokumentacja pracownicza - w ramach proces u rekrutacji pracownicy muszą otrzymać pisemną umowę o pracę w ich języku ojczystym, opisującą warunki zatrudnienia. Dla każdego pracownika zakładane i prowadzone są akta osobowe. Dokumenty przechowywane są w trakcie trwania stosunku pracy i jeszcze minimum I O lat po jego ustaniu. W aktach osobowych pracowników powinny znajdow ać się jedynie kopie dokumentów lub ich odpisy. Pracodawca może prosić jedynie do wglądu oryginał dokumentu, który potem oddaje pracownikowi. Pracodawcy nie mogą przetrzymywać, ukrywać, niszczyć lub odmawiać do stępu pracownikom do ich dokumentów tożsamości lub imigracyjnych np. zezwolenia na pracę;
 8. Swobodny wybór zatrudnienia - nie można korzystać z pracy wymuszonej, obowiązkowej, niedobrowolnej z użyciem groźby , siły, przymusu. Nie nakładamy nieuzasadn ionych ograniczeń związanych ze swobodą poruszania się na teren ie obiektu firmowego, ograniczeó wchod zenia lub wychodzenia. Pracownic y powinni mieć swo bo dę opuszczenia pracy w każdym momencie lub przerwan ia zatrud n ienia ;
 9. Kontrola przekazywania danych - pracownicy gwarantują szybki i niezakłócony przepływ informacji w sposób całościowy i bez zafałszowania. Korzystamy tylko z uczciwy ch i zgodnych z prawem środków przekazywania informacji. Przestrzegamy wymagaó dotyczących ochrony danych i przepisów prawa odnoszących się do ochrony informacji oraz zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem danych poufnych, tajnych i personalnych. Jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy handlowej, informacje wewnętrzne dostępne są tylko dla osób upoważnionych do ich odbioru;
 10. Przestrzeganie zasad równości zatrudnienia i respektowanie różnic kulturowych - równość zatrudnienia i równe traktowanie naszych pracowników jest kluczowym elementem funkcjonowania naszej działalności. Niedopuszczalne są jakiekolwiek formy prześladowania czy dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na narodowość, rasę, płeć, wyznanie, przynależność polityczną, niepełnosprawność, orientację seksualną itd. Pracownicy powinni mieć zapewn ione odpowiednie miejsce na praktyki religijne. Każda forma niewłaściwego zachowania względem innej osoby, godząca w jej wolność osobistą jest surowo zabroniona. Nie akceptujemy żadnych przejawów przemocy, zarówno psychicznej jak i fizycznej w miejscu pracy. Nie dopuszczamy do wykorzystywania pozycji zawodowej do poniżania inn ych czy szkodzenia komukolwiek;
 11. Praca przymusowa oraz praca dzieci - każda forma zmuszania do wykonywania pracy popr zez ograniczenie wolności lub groźby przemocy fizycznej jako formy kontroli i dyscyplinowania pracowników jest zabroniona. W procesie rekrutacji przestrzegamy minimalnego wieku zgodnie z przepisami krajowymi w tym zakresie. Zatrudnianie dzieci jest bezwzględnie zabronione. Termin dziecko odnosi się do osób wieku poniżej 15 lat lub poniżej wieku ukończenia obowiązkowej edukacji. Pracownicy młodociani w wieku poniżejlat 18 nie powinni wykonywać pracy, która może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Pracowników młodocianych - uczniów kieruje się do prac określanych mianem lekkich bez możliwości pracy w godzinach nocnych czy nadgodzin;
 12. Wolność zrzeszania się - uznajemy podstawowe prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i wybierania swoich przedstawicieli w celu satysfakcjonującej współpracy oraz dążeniu do osiągnięcia równowagi interesów. Szanujemy prawa wszystkich pracowników do tworzenia i członkostwa w wybranych związkach i stowarzyszeniach, prawo do negocjacji zbiorowych i dołączania do pokojowych zgromadzeń. Dzięki temu pracownicy i ich przedstawicie le mogą otwarcie komunikować i dzielić się pomysłami i wątpliwościami odnośnie warunków pracy bez obawy o dyskryminację. Równocześnie należy szanować prawa pracowników do powstrzymania się od takich form aktywności;
 13. Unikanie konfliktu interesów - unikamy takich relacji z innymi, które mogłyby wpłynąć na naszą ocenę sytuacji lub spowodować konflikt pomiędzy naszymi prywatnymi interesami a lojalnością wobec firmy. Nie nadużywamy naszej pozycji w firmie w celu czerpania niestosownych korzyści dla siebie lub dla innych. Kładziemy duży nacisk , aby nasi pracownicy w trakcie wypełniania swoich obowiązków nie wchodzili z klientami, dostawcami etc. w relacje, które mogą skutkować stronniczością wyborów i brakiem obiektywizmu. W przypadku powstania konfliktu interesów, taką działalność należy zakończyć;
 14. Ochrona majątku i informacji - majątek firmy jak i wszelkie informacje wykorzystujemy jedynie do działań związanych z działalnością firmy. Nie rozpowszechni powierzonych informacji osobom trzecim;
 15. Przestrzeganie norm oraz przepisow dotyczących bezpieczeństwa - w codziennej pracy przestrzega my obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwentnie promujemy bezpieczne praktyki, unikając niepotrzebnego ryzyka dla naszych pracowników. Wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa powinny być kontrolowane poprzez odpowiednie projekty, środki kontroli administracyjnej, procedury bezpiecznej pracy i regularne szkolenia. Należy zidentyfikować i ocenić możliwość ekspozycji pracowników na zagrożenia bezpieczeństwa np. substancje chemiczne, pożary, wypadki z użyciem pojazdów, upadki. W sytuacjach awaryjnych staramy się zminimali zować ich skutki poprzez wdrożenie planów awaryjnych i procedur reagowania np. wykonanie zgłoszenia, powiadomienie i ewakuacja pracowników, szkolenia i ćwiczenia dla pracowników w tym zakresie, zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt, wyraźne i czynne wyjścia awaryjne oraz plany odzyskania kont roli. Wszystkie te procedury mają na celu zminima lizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia;
 16. Choroby zawodowe - należy wdrożyć procedury mające na celu przeciwdziałanie, zarządzanie i zgłaszanie urazów i chorób zawodowych, zapewnienie niezbędnego leczenia, wdrożenie środków zaradczych i zapewnienie powrotu do pracy;
 17. Środki chemiczne, biologiczne i fizyczne - ekspozycja pracowników na środki szkodliwe musi być znana, zbadana i kontrolowana zgodnie z hierarchią środków kontroli . Potencjalne zagrożenia powinny być kontrolowane i eliminowane. Dodatkowo pracownicy powinni zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej i materiały edukacyjne w tym zakresie;
 18. Higiena w miejscu pracy - należy kontrolować ekspozycję pracowników na zagrożenia związane z zadaniami wymagającymi fizycznie takimi jak obsługa maszyn, długie stanie, zadania wymagające siły, częste podnoszenie ciężkich przedmiotów itd. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczanie maszyn produkcyjnych, ich właściwą konserwację, stosowanie osłon, blokad, barier i właściwe użytkowanie. Pracownicy powinni mieć dostęp do czystych urządzeń toaletowych, wody pitnej, miejsca do przygotowywania i spożywania posiłków;
 19. Ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego, które nas otacza jest dla nas priorytetowe. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zezwoleniami dotyczącymi ochrony środowiska. Ciągle doskonalimy nasze produkty i technologie, aby stawały się bardziej przyjazne środowisku. Wszystkie wymagane środowiskowe pozwolenia, normy, zgody i ograniczenia powinny być aktualizowane i przestrzegane. Należy eliminować emisję zanieczyszczeń, kontrolować jej poziom i wpływ na środowisko, modyfikować procesy technologiczne w celu zminimalizowania poziomu zanieczyszczeń. Zasoby naturalne powinny być wykorzystywane w sposób sensowny, oszczędny i z możliwie jak najmniejszym wpływem na środowisko. Substancje niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane, zabezpieczone, przechowywane, poddane recyclingowi lub utylizowane. Segregacja odpadów i ograniczanie ilości ich powstawania oraz doskonalenie technologii przyjaznej środowisku jest naszym codziennym działaniem i wyzwaniem ;
 20. Zakaz pozyskiwania minerałów z obszarów objętych działaniami wojennymi - powinno się zachować należytą staranność w zakresie zaopatrzenia i w łańcuchu kontroli pochodzenia minerałów. Dodatkowo powinno się udostępniać stosowane środki należytej staranności klientom na żądanie;
 21. Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe - udostępniamy pracownikom szczegółowe informacje o ich wynagrodzeniu. Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe naliczane i wypłacane są zgodnie z obowiązującym prawem. Respektujemy wymogi prawne w zakresie płacy minimalnej, nadgodzin i obowiązkowych świadczeń dodatko wych. Pracownicy powinni terminowo otrzymywać odcinek wynagrodzenia dotyczący każdego kolejnego okresu płacowego. Odcinek ten powinien zawierać informacje wystarczające do zweryfikowania dokładności wynagrodzenia za wykonaną pracę;
 22. Czas pracy - prowadzimy przejrzysty i wiarygodny system ewidencji czasu pracy i wynagrodzeń. Respektujemy wymogi prawne dotyczące maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy. Ilość godzin pracy i godzin nadliczbowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi dopuszczalnej liczny godzin pracy. Stosujemy się do obowiązujących przepisów oraz standardów dotyczących dni ustawowo wolnych od pracy. Tydzień pracy nie powinien obejmować więcej niż 60 godzin pracy, wraz z nadgodzinami, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych i nietypowych. Pracownicy powinni mieć co najmniej jeden dzień wolny na każde siedem dni. Przerwa dobowa powinna wynosić 11 godzin a przerwa tygodniowa to minimum 35 godzin. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym obowiązuje 7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna norma tygodniowa czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc;
 23. Urlopy pracownicze - pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20/26 dni w roku kalendarzowym. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym;
 24. Relacje z pracownikami - opierają się na jasnych dla obu stron zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Kształtujemy poczucie satysfakcji i odpowiedzialności za firmę;
 25. Relacje z partnerami w biznesie - cechuje nas wzajemny szacunek i zaufanie w codziennych relacjach: terminowe rozliczanie, przejrzystość proponowanych ofert, umów handlowych, rzetelne przestrzeganie zapisów umów i konsekwencji wynikających z tych zapisów;
 
Znajmośc i dostępność kodeksu
 
Wszyscy pracownicy mają możliwość zapoznania się z wartościami i zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym. Każdy przełożony dba o to, aby pracownicy z jego obszaru znali i stosowali powyższy Kodeks Etyczny. W przypadku pytań i niejasności pierwszą osobą do kontaktu jest bezpośredni przełożony.
 
Powyższe przepisy Kodeksu Etycznego są nadrzędnymi normami regulującymi kwestie zasad etyki i postępowania w biznesie. Dotyczą nas wszystkich i bez wyjątków powinniśmy się do nich stosować. Wszelkie przypadki i próby łamania powyższych postanowień powinny być zgłaszane bezpośrednim przełożonym lub Zarządowi Spółki. Wszelkie naruszenia mogą stać się powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z wszystkimi sankcjami przewidzianymi prawem pracy.
Niniejszy Kodeks Etyczny będzie spełniał swoje zadanie tylko wtedy, kiedy wszyscy pracownicy będą przestrzegać jego zapisów, a także doskonalić jego zawartość.

 

Nasi klienci