CSR

Polityka Antymobbingowa

.

POLITYKA ANTYMOBBINGOW A W SCARLETT SP. Z O.O. SP. K.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 
Celem ustalenia Polityki Antymobbingowej w Scarlett Sp. z o.o. sp. k. jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu. 
 
§2
Ilekroć w Polityce Antymobbigowej jest mowa o:
 
 1. Polityce Antymobbigowej, zwanej dalej „PA", rozumie się przez to zasady przeciwdziałania mobbingowi w Scarlett Sp. z o.o. sp. k.;
 2. Mobbingu - rozumie się przez to w szczególności działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące lub mogące wywołać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie, go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników lub strach pracownika;
 3. Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją" - rozumie się przez to zespół powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;
 4. Pracodawcy - rozumie się przez to Scarlett Sp. z o.o. sp. k. reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
 5. Pracowniku - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Scarlett Sp. z o.o. sp. k.. 
Rozdział II
Cel Polityki Antymobbigowej
§ 3
 1. Priorytetowym celem wprowadzenia PA jest wspieranie działa11 sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami Scarlett Sp. z o.o. sp. k.
 2. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa działania, w tym działania opisane w PA, celem zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną pracą przez pracowników Firmy Scarlett.
 3. Pracodawca nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy psychicznej.
 4. Pracodawca prowadzi .aktywną działalność przeciwko mobbingowi w miejscu pracy i w związku z pracą poprzez tworzenie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu problematyki mobbingu oraz przeciwdziałania temu zjawisku.
 5. Pracodawca zobowiązuje pracowników do niepodejmowania działań, które nosiłyby znamiona mobbingu oraz do przeciwdziałania stosowaniu mobbinu przez inne osoby.
 6. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Rozdział III
Procedury antymobbingowe
§4
 1. Pracownik, który uznał, że  został  poddany  mobbingowi  może  ten  fakt  zgłosić pisemnie w formie skargi  osobie wyznaczonej  przez Prezesa  Zarządu  tj. Specjaliście ds. BHP p. Bogusław Zawada, a jeżeli sprawa dotyczy tej osoby, bezpośrednio Prezesowi.
 2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.
§ 5
 1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi Komisja Antymobbingowa powołana przez Prezesa Zarządu.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli pracodawcy,
  2. przedstawiciel wskazanej przez skarżącego zakładowej organizacji zawodowej lub wskazany przez skarżącego pracownik,
  3. przedstawiciel pracowników.
 3. Komisję powołuje Prezes Zarządu na okres kadencji. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o  mobbing  ani kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest skarżący pracownik.
 5. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 14 dni roboczych  od  dnia  złożenia pisemnej skargi.
 6. Po  wysłuchaniu  skarżącego  oraz  pracownika  obwinionego   o  stosowanie  mobbin gu i ewentualnych świadków, po rozpatrzeniu dowodów przez  nich  przedłożonych, Komisja dokonuje oceny zasadności skargi i ocenę tę wraz z wnioskami ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań przekazuje Prezesowi Zarządu.
 7. 7,    Członkom   Komisji, na czas pracy Komisji, pracodawca   udziela zwolnieni a od pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
 8. Obsługę administracyjną posiedzeń  Komisji  zapewnia  Dział  Spraw  Pracowniczych, który w szczególności:
  1. protokółuje posiedzenia Komisji,
  2. gromadzi  i  przechowuje  dokumentację,  w tym  protokoły  Komisj i, związaną z prowadzonym postępowaniem przez okres 3 lat.
§6
 
W razie uznania skargi za zasadną pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziała ich powtarzaniu.
 
Rozdział IV
Poufność
§7
 
 1. Wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach procedur antymobbingowych zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w ich toku.
 2. Członkowie Komisji nie mogą kopiować i rozpowszechniać dokumentów dotyczących rozpatrywanego przypadku mobbingu. 
 3. Dane zawarte w materiałach i dokumentach Komisji podlegają ochronie przewidzianej dla ochrony danych osobowych.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8
 
 1. Pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Antymmobingową w Scarlett Sp. z o.o. sp. k. Oświadczenie to przechowuje się w aktach osobowych.
 2. Dział Spraw Pracowniczych każdorazowo przy zatrudnianiu nowych pracowników zapoznaje ich z regulacjami dotyczącymi mobbingu poprzez odebranie pisemnego oświadczenia.

 

Nasi klienci